Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności   
Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

Regulamin konkursu Kangoo Basket & Kampery Gorzów

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Kangoo Basket & Kampery Gorzów” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Bustrans Sp. z o.o. z siedzibą na Osiedle Bermudy 55, 66-400 Wawrów posiadająca nr NIP 599-314-12-56 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony podczas meczów ligowych drużyny Kangoo Basket w sezonie 2023/2024.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. ukończone 21 lat,
  2. prawo jazdy kat. B minimum 3 lata,
  3. obecność na widowni podczas jednego z ligowych meczów Kangoo Basket.
 3. Konkurs trwa od dnia 23 wrzesnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
§ 3. NAGRODA
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest wynajęcie kampera na 3 dni od firmy Kampery Gorzów (zwany dalej „Nagrodą Główną”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Na każdym meczu ligowym drużyny Kangoo Basket z Gorzowa spiker prowadzący rzuca w widownię piłeczką. Osoba, która złapie piłkę ma możliwość oddania jednego rzutu do kosza z połowy boiska. Jeśli rzut jest celny, osoba ta wygrywa nagrodę od Kampery Gorzów w postaci kampera na weekend za darmo.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje voucher upominkowy z którym może udać się do siedziby Kampery Gorzów w celu ustalenia szczegółów wynajmu.
 3. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na fanpage’ach Kampery Gorzów i Kangoo Basket. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
§ 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Kangoo Basket”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

KONTAKT

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00, w sobotę w godz. 8:00 - 14:00.

Lokalizacja:

Osiedle Bermudy 55, Wawrów

66-400 Gorzów Wielkopolski

Dział sprzedaży / wynajem kamperów

+48 501 111 191

claudia@kamperygorzow.plCzęści i akcesoria
Patrycja

+48 500 111 543

p.krycka@kamperygorzow.pl

Serwis i doposażenie
kamperów

+48 500 111 122

serwis@kamperygorzow.pl

Marketing
i współpraca

+48 661 429 989

joanna@kamperygorzow.pl